Translate "原核生物" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


原核生物 — organizm prokariotyczny (Polish / polski)
organizmy bezjądrowe, ich materiał genetyczny (nici DNA) nie jest otoczony błoną jądrowa, nie mają mitochondriów ani plastydów; należą tu bakterie i sinice jako jedyne prokariota

Translate 原核生物

Learn how to say "原核生物" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey