Translate "单宁酸" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


单宁酸 — tanina (Polish / polski)
jedna z grup organicznych, złożonych związków chemicznych powszechnie występujących w liściach, w niedojrzałych owocach i w korze drzew

Translate 单宁酸

Learn how to say "单宁酸" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey