Translate "单宁酸" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


单宁酸 — Танин (Bulgarian / български)
Едно от групата сложни органични химикали, които се намират в листата, неузрелите плодове и кората на дърветата. Функцията им не е сигурна, тъй като притежават неприятен вкус, който отблъсква пасящите животни. Някои танини се използват в търговията и най-

Translate 单宁酸

Learn how to say "单宁酸" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey