Translate "分析化学" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


分析化学 — chemia analityczna (Polish / polski)
dział chemii zajmujący się określaniem chemicznego składu substancji i stosunków ilościowych wykrytych składników

Translate 分析化学

Learn how to say "分析化学" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey