Translate "冰川" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


冰川 — lodowiec (Polish / polski)
wielka masa lodu powstała na lądzie (powyżej linii wiecznego śniegu) z nagromadzonego i przekrystalizowanego śniegu, znajdująca się w stałym, powolnym ruchu

Translate 冰川

Learn how to say "冰川" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese Traditional and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey