Translate "公文" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


公文 — документ (Bulgarian / български)
Материал от всякакъв вид, независимо от физическата му форма, който дава информация, сведения или идеи, включително договори, сметки за продажба, писма, аудио- и видеозаписи, и файлове с данни, които е възможно да се прочетат на машина.

Translate 公文

Learn how to say "公文" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey