Translate "公債" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


公債 — dług publiczny (Polish / polski)
całkowita kwota zadłużenia państwa obejmująca zobowiązania zarówno wobec wierzycieli krajowych jak i zagranicznych

Translate 公債

Learn how to say "公債" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey