Translate "保护系统" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


保护系统 — system ochrony (Polish / polski)
zespół procedur i urządzeń przeznaczonych dla ochrony ludzi, ich własności lub środowiska przed niebezpieczeństwem i szkodami

Translate 保护系统

Learn how to say "保护系统" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey