Translate "低木" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


低木 — krzew (Polish / polski)
roślina drzewiasta nie tworząca wyraźnego pnia ani korony, lecz rozgałęziająca się na wiele równorzędnych pędów przeważnie przy ziemi

Translate 低木

Learn how to say "低木" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey