Translate "テレビ" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


テレビ — телевизор (Bulgarian / български)
Процес, оборудване или програмиране, участващо в преобразуването на поредица от аудиовизуални образи в съответни електрически сигнали, предавани със средствата на електромагнитни вълни до далечни приемници или екрани, в които сигналите могат да се използв

Translate テレビ

Learn how to say "テレビ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey