Translate "シダ" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


シダ — paproć (Polish / polski)
naczyniowa roślina zarodnikowa z rzędu Filicales obejmującej kilka tysięcy gatunków, o liściach zwykle pierzastych z kupkami zarodni na spodniej stronie; występuje głównie w lasach i na terenach podmokłych na całej kuli ziemskiej; wiele gatunków uprawia się jako rośliny ozdobne

Translate シダ

Learn how to say "シダ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey