Translate "қанд" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


қанд — захар (Bulgarian / български)
Сладко кристално или прахообразно вещество, бяло след пречистване, състоящо се от цукроза и добивано главно от захарно цвекло и захарна тръстика и използвано в много храни, напитки и лекарства за подобряване на вкуса им.

Translate қанд

Learn how to say "қанд" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Tajik and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey