Translate "юридическая система" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


юридическая система — правна система (Bulgarian / български)
Организацията и мрежата от съдилища и други институции, процедури и обичаи, служители и персонал, свързани с тълкуването и прилагането на националните закони или съветването и подпомагането по въпроси, касаещи тези закони.

Translate юридическая система

Learn how to say "юридическая система" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Russian and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey