Translate "управление на риска" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


управление на риска — sterowanie ryzykiem (Polish / polski)
proces oceny zagrożenia oraz wyboru alternatywnych środków działania, prawnych i innych, w celu przygotowania się na okoliczność przypadkowego wystąpienia szkód, uwzględniając rozmiar szkód oraz zagadnienia prawne, ekonomiczne i związane z zachowaniami społecznymi

The original Bulgarian definition:

управление на риска (Bulgarian)
Процес на оценка и избор на алтернативни регулаторни и нерегулаторни решения за действия при инцидентни ситуации и очакваните мащаби на вредите от тях.Включва предвиждането на правни, икономически и поведенчески фактори.

Now that you've learned the Polish word for "управление на риска", maybe you also need Bulgarian translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Bulgarian linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate управление на риска

Learn how to say "управление на риска" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bulgarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey