Translate "нуқра" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


нуқра — Сребро (Bulgarian / български)
Много проводим и ковък елемент, блестящосиво-бял с най-висока електрическа и топлопроводимост от металите. Намира се в свободно състояние в аргентита и други руди; използва се в бижутерството, в прозиводството на прибори за хранене, ел.контакти и др. Съед

Translate нуқра

Learn how to say "нуқра" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Tajik and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey