Translate "железнодорожная станция" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


железнодорожная станция — железопътна гара (Bulgarian / български)
Място по маршрут или линия, на което влаковете спират за слизане и качване на пътници или за товарене и разтоварване на стоки. ЖП-гарта обикновено е свързана с помощни сгради и услуги.

Translate железнодорожная станция

Learn how to say "железнодорожная станция" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Russian and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey