Translate "Ästuare Ozeanographie" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Ästuare Ozeanographie — океанография на устие (Bulgarian / български)
Изучаване на физичните, химични, биологични и геоложки характеристики на полузакрито крайбрежно водно тяло, което има свободна връзка с открито море и в което морската вода е измеримо разредена с прясна вода.

Translate Ästuare Ozeanographie

Learn how to say "Ästuare Ozeanographie" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey