Translate "Ästhetik" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Ästhetik — estetyka (Polish / polski)
nauka o pięknie zajmująca się badaniem wartości artystycznych oraz ocen estetycznych, dociekająca przyczyn ich kształtowania się oraz ustalająca kryteria tych wartości i ocen

Translate Ästhetik

Learn how to say "Ästhetik" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey